2010 – KPDS Sonbahar Sınavı Soruları Çözümleri. (Çözümlerin telif hakkı yazara aittir. Ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Yalnızca kişisel kullanım içindir.)
B. Sami Dilman. İngilizce Hızlı Test Çözme Teknikleri kitabı yazarı.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1. Skin has a rich blood supply that delivers oxygen to all its ----.
A) symptoms B) shifts C) nutrients
D) layers E) supplements

1. Cildin nesine oksijen gider? Belirtilerine, değişimleirne, besleyici maddelerine, destek malzemelerine değil, katmanlarına (layers) tabii ki.
Cevap: D

2. Through the ages, drugs have been enormously ---- in relieving suffering and in preventing and treating diseases.
A) current B) persistent C) beneficial
D) excessive E) profound

2. İlaçlar çağlar boyu ne olmuş olabilir? Şu anki, ısrarcı, aşırı ve derin olmuş olamayacağına göre yaralı (beneficial) olmuştur.
Cevap: C

3. The average life expectancy has increased ---- in most developed countries, especially in the United States.
A) severely B) appropriately C) defectively
D) accurately E) dramatically

3. Pek çok gelişmiş ülkede insan yaşamı nasıl artmış olabilir? Şiddetli bir şekilde, uygun bir şekilde, kusurlu bir şekilde veya doğru bir şekilde değil de önemli bir şekilde (dramatically) artmıştır her halde. Bu sözcük, significant, remarkable, notable, outstanding, gibi mutlaka bilinmesi gerekn kelimeler listemizdeki önemli anlamına gelen sözcük grubuna aittir. Hemen her sınavde hem de aynı yerde, yani 3. soru olarak bunlardan biri sorulur.
Cevap: E

4. To achieve and ---- fitness, a person needs to
exercise only 30 minutes three times a week.
A) maintain B) determine C) include
D) demonstrate E) train

4. Bir insanın forma girmesi ve bunu koruması (maintain) için insan haftada 3 defa yalnızca 30 dakika egsersiz yapması gerkelidir., diye çevrilebilecek bu soruda sırasıyla belirlemek, kapsamak, göstermek ve eğitmek anlamlarına gelen sözcükler form sözcüğü ile eşlemediği için korumak anlamına geken A şıkkı doğru olmaktadır.
Cevap: A
5. Often thought of as the smallest unit of living
organisms, a cell is ---- of many even smaller
parts, each with its own function.
A) broken down B) made up C) run out
D) taken after E) turned up
6. Make up en sık sorular deyim-fiildir. Deyim-fiillerde eylemin yönüne bakarak buna uygun bir edat seçilir. Burada canlı organizmaların en küçük yapı taşı olan hücrenin de kendi işlevleri olan küçük parçalardan oluştuğundan söz edilmektedir. Oluşmak yukarı doğru bir eylem çağrıştırdığı için “up” lı şıklara bakıyoruz. İki tane var. Üsttekinin doğru olma ihtimali %60/70 olduğu için önce onu anlam testinden geçiriyoruz. Make fiili de oluşum anlamında olduğu için doğru şık B’dir.
Cevap: B

6. To the astronomers of the Middle Ages, the most important classical authorities on natural philosophy ---- Aristotle and Ptolemy, since both
---- frameworks that explained the whole universe.
A) had been / created B) are / have created
C) were / had created D) have been / create
E) may have been / were creating

6. Orta Çağ gökbilimcilerine göre, diye başlayan bu soruda ilk boşluktaki fiilin geçmiş zaman olması gerekiyor. Bu yalnızca C şıkkında var. “V2+had V3” de neredeyse her sınavda sorulan bir zaman soru-sudur.
Cevap: C

7. Though warfare ---- a characteristic feature of
international relations in the Late Bronze Age, the most powerful states of the time in the Mediterranean basin ---- a balance of power that
stabilized trade and diplomacy.
A) had remained / were creating
B) remained / created
C) has remained / would have created
D) remains / had created
E) must have remained / have created

7. Bu soruda da fiilin zamanını belirlemek için net bir ipucu var; Geç Bronz Çağı. Bu durumda da ilk boşluğa gelecek fiilin zamanı geçmiş olmalı.
Cevap: B

8. Although their responses ---- as obvious as those of animals, plants ---- the capacity to respond to light, gravity, water, touch, and other stimuli.
A) may not be / have
B) have not been / had
C) were not / have had
D) had not been / are having
E) would not be / would have had

8. Dil froumda paylaştığımıuz “Son hatırlatmalar” dosyasının 6. maddesinde belirttiğimiz “zıtlık -olasılık” ilişkisi burada işe yarıyor. Buna göre “Although” ile başlayan bu cümlenin fiilinin may veya can’li olması söz konusu. Tepkileri hayvanlarınki kadar olmayabilir ama, bitkiler de yerçekimi, ışık, dokunma ve diğer uyaranlara tepki gösterme kapasitesine sahiptir.
Cevap: A