2010 – KPDS Sonbahar Sınavı Soruları Çözümleri. (Çözümlerin telif hakkı yazara aittir. Ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Yalnızca kişisel kullanım içindir.)
B. Sami Dilman. İngilizce Hızlı Test Çözme Teknikleri kitabı yazarı.9. Homer ---- the Byzantines was simultaneously a literary model, an instructional textbook, and a
guide ---- personal morality and wisdom.
A) into / within B) through / around
C) down / before D) after / above
E) for / to

9. Homer’in Bizanslılar için ne anlam ifade ettiğini anlatan bu cümlede eksik edatlar E şıkkında. Ancak Bu cümlede imla hatası var. Homer öznesinden sonra ve “the Byzantines” sözcüğünden sonra virgül olması gerekir. Bu cümle normal söz diminde göre şöyle olmalıdır. For the Byzantines, Homer was...” Yada “for the Byzantines” ifadesi virgülsüz olarak cümlenin en sonunda yer almalıydı. Bu nedenle bu soru bazı adayların kafasını karıştırmış olabilir.
Cevap: E.

10. From the mid-fifteenth century ----, Lisbon began to emerge as a significant market ---- slavery.
A) up / about B) away / in C) out / round
D) on / of E) over / at

10. From now on=bundan böyle kelimesinin bilenleri için kolay bir preposition sorusuydu bu. Bir de “of” çok sorulan bir edattır. Bu ifade 2010 Mayıs KPDS’de 42. soruda da sorunun çözümüne doğ-rudan yardım etmişti.
Cevap: D

11. ---- the causes of alcoholism are various, alcohol use is a major factor.
A) When B) Although C) Just as
D) If E) Whether

11. Bu soruda sanki eksik kalmış bir şeyler var gibi. “various” sözcüğüne bakarak, “nerde çokluk orda zıtlık” tekniğine göre B şıkkı doğru demek mümkün. Ancak bu haliyle ortaya anlamlı bir cümle çıkarmak pek mümkün değil. Bu cümledeki “alcholism” ifadesi yerine “liver problems-karaciğer problemleri” kelimesi gelse daha anlamlı bir cümle ortaya çıkardı.
Cevap: B

12. Much of the immune system’s machinery is
geared towards killing or eliminating invading
microbes ---- they have been recognized.
A) once B) although C) even if
D) in case E) whereby

12. “once” “as soon as” ile eş anlamlı ir zaman cümlesidir. Normal koşullarda zaman cümlelerinde ya V1 ya da V2 kullanılır. Ancak zaman cümlesinde kullanılan eylemin tamamlanması söz konusu ise Have+V3 veya Had+V3, kullanılır. Once bağlacında Have+V3 çok sık kullanılmaktadır. Sorunun ilk kelimesi „much“ çokluk-zıtlık çağrıştırıyor ama cümlenin 2. kısmında zıt bir bilgi yok. Even if te bir zıtlık bağlacıdır. Aslında en baştan ikisi de elenebilirdi. Whereby, “by which” anlamındadır. Buradaki which “microbes” ismini nitelemiyor. In case, olur diye. anlamına geldiği için %90 geniş zaman bir fiille karşımıza çıkar. Boşluktan sonraki fiil ise “have V3”.
Cevap: A


13. The structures around the eye protect it ----
allowing it to move freely in all directions.
A) since B) while C) even though
D) because E) whereas

13. Burada “allowing” kısaltılmış ifadesi ile kullanılabilecek tek bir bağlaç var, “while”. Eş anlamlı bağlaçlar since ve as, even though ve whereas, elenir. While tek başına kalır. While, whereas ile eş anlamlıdır ama ‘zıtlık’ yanında burada olduğu gibi –iken anlamında zaman da bildirir.
Cevap: B

14. The age at which puberty begins seems to be
influenced by a child’s general health and nutrition ---- by socioeconomic and hereditary factors.
A) also B) so long as C) as well as D) both E) either

14. Sorunun sonunda by’lı iki isim grubu var. Bu durumda özneden sonra kullanılan “also”, bir “if” cümlesi olduğu için cümle başında kullanılan “ as long as”, “or” ile beraber kullanılan “either”, doğru cevap olamaz. Both ise boşluk ancak, “by” dan önce olsa doğru olabilirdi. Bu durumda geriye tek şık olarak “besides” veya “in addition to” anlamına da gelen “as well as” kalmaktadır.
Cevap: C

15. The solar calendar the Egyptians developed was ---- accurate and sophisticated than the
Mesopotamian lunar calendar.
A) the most B) most C) the more
D) more E) as

15. Bu sınavı en kolay sorusuydu bu. Karşılaştırma sıfatlarının “more+sıfat+than” yapısı ile yapıldığını herkes bilir.
Cevap: D

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numara-lanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
We must not (16) ---- the element of pleasure and enjoyment which comes from the reading of literature. This is surely itself one of the great benefits which (17) ---- from being an educated person. But, over and above that, let us recognize (18) ---- certain other fundamental skills and capacities are developed (19) ---- the reading of literature, which are important to us all as educated people, (20) ---- in our private pleasures or our personal philosophies, but also in the day-to-day exercise of our responsibilities.

16. A) subside B) assert C) interpret
D) witness E) underestimate

16. Bu bölüm soruları da ilk 15 soruya benzer. Bu nedenle aynı yol izlenir. „Burada Okumadan alınan zevkleri gözardı etmek veya hafife almamak