2010 – KPDS Sonbahar Sınavı Soruları Çözümleri. (Çözümlerin telif hakkı yazara aittir. Ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Yalnızca kişisel kullanım içindir.)
B. Sami Dilman. İngilizce Hızlı Test Çözme Teknikleri kitabı yazarı.

(underestimate) gerekir“., deniyor. Doğru cevap E, çünkü bu zevk, sırasıyla sübvanse edilmez, iddia edilmez, yorumlanmaz veya şahitlik etmez.
Cevap: E

17. A) had come B) comes C) would have come
D) came E) was coming

17. Who/which sıfat cümlelerinin fiilleri genellikle V1 olur, çünkü bu cümleler varlıklar hakkında genel-geçer bilgi verir, onların birtakım özelliklerinden söz eder. Bu nedenle doğru fiil B şıkkındaki “comes”tır.
Cevap: B

18. A) so that B) in case C) just as D) that
E) although

18. Bu soruda da anlama bakmaya gerek yoktur. „recognize“ bir fiil olduğuna göre ondan sonra THAT ile başlayan bir isim cümlesi gelir. Bu nedenle doğru seçenek D’dir.
Cevap: D

19. A) at B) in C) through D) over E) to

19. Burada bazı yetenek ve becerilerin edebiyat okuyarak kazanıldığından söz edilmektedir. Vasıtasıtasıyla anlamına gelen “through” edatı bu nedenle doğru olmaktadır.
Cevap: C

20. A) not only B) either C) both D) more
E) as well as

20. Son satırdaki “but also” ya bakarak sanırım tüm adaylar bu soruda A şıkkını işaretlemişlerdir.
Cevap: A

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

(21) ---- all the political ideologies of the early nine-teenth century, nationalism is the most difficult to grasp. Its (22) ---- are elusive. What, exactly, counted as a nation? Who demanded a nation, and what did their demand mean? In the early nineteenth century, nationalism was usually aligned with liberalism. (23) ---- the century progressed, (24) ----, it became increasingly clear that nationalism (25) ---- to fit any doctrine.

21. A) By B) About C) From D) For E) Of

21. Karşılaştırma sıfatları konusunda öğretilen bir yapı da , “Of all ..... the most” yapısıdır. Bundan dolayı bu soru da çok kolaydı. 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan siyasi akımlardan anlaşılması en zor olan milliyetçilikti.
Cevap: E

22. A) credentials B) comments C) premises
D) subsidies E) amendments

22. İyi bir çeldiriciydi, “premises”, sözcüğü. Tesis, bina anlamına geldiğini düşünerek ben de eledim. Credentials, özellik anlamına geldiği için bana anlamlı gelmişti. Meğerse „premise“ çıkış noktası, dayanak noktası anlamına da geliyormuş.
Cevap: C

23. A) As B) Because C) Even if D) If E) Whether

23. Yüzyıl ilerledikçe (as) milliyetçilik kavramı netleşmiş. Yani başlarda dayanak noktası belirgin değildi.
Cevap: A

24.
A) furthermore B) however C) moreover
D) therefore E) so

24. Sonradan belli oldu. Bu nedenle cümlenin ikinci kısmında bir zıtlık bağlacı kullanılmalı.
Cevap: B

25. A) defined B) has been defined C) is defined
D) could be defined E) defines

25. “False friends” dosyasında uyardığımız gibi bu sınavlarda “could” çok sıklıkla present ihtimal olarak kullanılmaktadır.
Cevap: D

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

26. During the early decades of the Industrial Revolution, ----, while in France it was checked not only by government interference but also by the bounty of its sources.

A) it took nearly a fortnight to travel from London to
Edinburgh
B) textiles made up over 50 per cent of Britain’s
exports
C) the steam engine, invented by James Watt,
supplied continuous and reliable power
D) technology in Britain was developed by new
industrial requirements
E) Britain had a transport network without parallel
in Europe

26. 13. sorunun aksine burada “while” bir zıtlık bağlacı olarak kullanılmış. Bu durumda while’ın iki tarafında birbirine benzer ama zıt özelliklere sahip iki yapı olur. Bu iki farklı özne, iki farklı nesne, iki farklı yer ismi veya zaman belirteci olabilir. Burada while’den sonra “in France” ifadesi olduğuna göre, while bağlacı iki farklı yer ismi arasında kullanılmış. Bu nedenle de gizli cümlede yine bir “in+yer ismi” olacak. Britain ismi üç şıkta var ama “in” edatı yalnızca D’de bulunuyor. Bu nedenle hiç anlamına bile bakmaya gerek duymadan doğru seçenek olarak D’yi gösterebiliriz.
Yapısal bağlar bizi her zaman doğru cevaba götürür. O nedenle anlamsal bağ aramadan önce soru ile olası cevap arasında, bizim bu şekilde yaptığımız gibi yapısal bir bağ bulmalıyız.